Remote desktop protocol (RDP) là một giao thức hỗ trợ để điều kiển máy tính window từ xa. Bài viết này chỉ dành cho những bạn nào đã biết về RDP rồi và muốn kích hoạt RDP từ một máy tính nào đó trong mạng nội bộ.

Sofsog.com-Kích hoạt Remote Desktop từ xa bằng psexec - Enable RDP remotely

Để kích hoạt RDP bạn có thể mở máy cần kích hoạt lên và thực hiện. Tuy nhiên trường hợp bạn cần kích hoạt nhiều máy trong mạng nội bộ thì cách này không khả thi.

Giải pháp là kích hoạt RDP bằng dòng lệnh từ máy tính quản lý mạng nội bộ của mình, sử dụng psexec.

Dưới đây là một vài tập lệnh để bật RDP trên máy tính từ xa từ một máy tính khác trên cùng một miền. Lưu ý rằng bạn cần phải là quản trị viên và bạn sẽ chỉ kích hoạt RDP cho chính mình chứ không phải toàn bộ nhóm bảo mật.

 1. Download pstools ở đây hoặc ở đây và giải nén vào folder đặt tên là pstools trong ổ C (như sau C:\pstools)
 2. Mở Command prompt (CMD) bằng quyền Administrator
 3. Thay đổi đường dẫn thành c:\pstools
 4. Chạy dòng lệnh bên dưới: (thay đổi các chữ màu đỏ cho phù hợp với mạng của các bạn)

   psexec \\**hostname.sofsog.com** reg add "hklm\system\currentcontrolset\control\terminal server" /f /v fDenyTSConnections /t REG_DWORD /d 0
  
 5. Chạy thêm lệnh này để mở các cổng cần thiết trong tường lửa trên máy từ xa: (thay đổi hostname.sofsog.com cho phù hợp với mạng của các bạn)

   psexec \\hostname.sofsog.com netsh firewall set service remoteadmin enable
  

Sofsog.com chúc các bạn thành công.

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ được giữ bí mật. Các phần bắt buộc được đánh dấu *

Đang tải...