Time

06/01/2024

Tạo nút cuối trang và đầu trang

Tạo các trang donate

Buy me a Coffe : https://www.buymeacoffee.com/thanhag

Momo: https://nhantien.momo.vn/0919466523

paypal.me: paypal.me/thanhag/3usd

Việt hoá, cấu hình, Google analytic, bình luận file _config.yml

Bình luận - Comments

//Cũ
   if (options.oauthToken) {
    authToken = options.oauthToken
   } else if (isLegacyAuth) {
    authToken = config.get('githubToken')
   } else if (isAppAuth) {
    authToken = await this._authenticate(options.username, options.repository)
   } else {
    throw new Error('Require an `oauthToken` or `token` option')
   }

//sửa thành
   if (isLegacyAuth) {
    authToken = config.get('githubToken')
   } else if (options.oauthToken) {
    authToken = options.oauthToken
   } else if (isAppAuth) {
    authToken = await this._authenticate(options.username, options.repository)
   } else {
    throw new Error('Require an `oauthToken` or `token` option')
   }
plugins:
- jekyll-archives # Thêm chỗ này

# Ghi đè toàn bộ chỗ này
category_archive:
 type: jekyll-archives
 path: /
tag_archive:
 type: jekyll-archives
 path: /
# https://github.com/jekyll/jekyll-archives
jekyll-archives:
 enabled:
  - categories
  - tags
 layouts:
  category: archive-taxonomy
  tag: archive-taxonomy
 permalinks:
  category: /:name/
  tag: /:name/
 

Thay đổi CSS

Font chữ

Tạo ảnh bìa của bài viết trắng đen và mờ và bụi

Thêm vào file _page.scss, chỗ --overplay đoạn sau:

  -webkit-mask-image: url(https://sofsog.com/assets/images/bui-va-vet-xuoc.png); /* hình ảnh sẽ được sử dụng làm mặt nạ cho phần tử*/
  -webkit-mask-size: 1000px 1000px;/* kích thước được đặt là 200px chiều rộng và 200px chiều cao. Điều này có nghĩa là hình ảnh mặt nạ sẽ được co giãn hoặc thu nhỏ để phù hợp với kích thước này.*/ 
  mask-image: url(https://sofsog.com/assets/images/bui-va-vet-xuoc.png); /*tương tự như trên, nhưng được sử dụng cho các trình duyệt không phải là WebKit (như Firefox, Edge, vv)*/
  
  mask-size: 1000px 1000px; /* tương tự như trên, nhưng được sử dụng cho các trình duyệt không phải là WebKit.*/
  filter: grayscale(100%); /* Điều chỉnh độ nhòe và chuyển đổi sang trắng đen tại đây */

Và chỗ .wrapper đoạn sau:

// Làm mờ xung quanh chữ 3px vừa, 2px không đủ chữ
   backdrop-filter: blur(3px); 

Sửa lỗi menu trên android không đè lên nút Theo dõi trên android

Thay đổi màu nền sang màu xám nhạt #FAFAF9


Chế độ tối

javascript:(function(){
  document.documentElement.style.filter = document.documentElement.style.filter ? '' : 'invert(100%)'
})();
javascript:(function(){
  var body = document.body;
  var currentColor = window.getComputedStyle(body).getPropertyValue('background-color');
  if (currentColor === 'rgb(0, 0, 0)' || currentColor === 'black') 
 {
     body.style.backgroundColor = 'white';
     body.style.color = 'black';

    }else if (currentColor === 'rgb(255, 255, 255)' || currentColor === 'white') {
     body.style.backgroundColor = 'black';
     body.style.color = 'white';
 }
})();

Thực hiện trên local

Thêm đoạn màu trong file _dark.scss vào _default.scss, (đoạn dưới không tác dụng vì biến $ được biên dịch trước khi hiển thị, đang tìm cách khác)

// Thêm đoạn này để xử lý darkmode
[data-scheme=dark] {
  /* Colors */
  $background-color: #252a34 !default;
  $text-color: #eaeaea !default;
  $primary-color: #00adb5 !default;
  $border-color: mix(#fff, $background-color, 20%) !default;
  $code-background-color: mix(#000, $background-color, 15%) !default;
  $code-background-color-dark: mix(#000, $background-color, 20%) !default;
  $form-background-color: mix(#000, $background-color, 15%) !default;
  $footer-background-color: mix(#000, $background-color, 30%) !default;
  $link-color: mix($primary-color, $text-color, 40%) !default;
  $link-color-hover: mix(#fff, $link-color, 25%) !default;
  $link-color-visited: mix(#000, $link-color, 25%) !default;
  $masthead-link-color: $text-color !default;
  $masthead-link-color-hover: mix(#000, $text-color, 20%) !default;
  $navicon-link-color-hover: mix(#000, $background-color, 30%) !default;

  .author__urls.social-icons i,
  .author__urls.social-icons .svg-inline--fa,
  .page__footer-follow .social-icons i,
  .page__footer-follow .social-icons .svg-inline--fa {
  color: inherit;
  }

  .ais-search-box .ais-search-box--input {
  background-color: $form-background-color;
  }
}

Tạo nút checkbox, thêm đoạn dưới vào file masthead.html

<label class="c-scheme-switch" for="scheme-checkbox">
        <span class="visually-hidden">Enable dark mode</span>
        <input type="checkbox" id="scheme-checkbox" tabindex="0" class="c-scheme-switch_input">
        <div class="c-scheme-switch_slider">
         <svg aria-hidden="true" focusable="false" viewBox="0 0 24 24" height="17.25" width="17.25" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" stroke="currentcolor" class="sun-icon icon">
           <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M12 3v1m0 16v1m9-9h-1M4 12H3m15.364 6.364-.707-.707M6.343 6.343l-.707-.707m12.728.0-.707.707M6.343 17.657l-.707.707M16 12a4 4 0 11-8 0 4 4 0 018 0z"></path>
         </svg>
         <div class="c-scheme-switch_slider-track"></div>
         <svg aria-hidden="true" focusable="false" viewBox="0 0 24 24" height="17.25" width="17.25" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" fill="none" stroke="currentcolor" class="moon-icon icon">
           <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M20.354 15.354A9 9 0 018.646 3.646 9.003 9.003.0 0012 21a9.003 9.003.0 008.354-5.646z"></path>
         </svg>
        </div>
      </label>

Thêm javascript dưới vào file head.html:

<!-- Xử lý nút bật tắt chế độ tối -->

<script>
 const currentScheme = localStorage.getItem("scheme");
 let uncheckBox = !1; // Gán giá trị này là false
 
 function disableDarkMode() {
   document.documentElement.setAttribute("data-scheme", "light"), localStorage.setItem("scheme", "light")
 }
 
 function enableDarkMode() {
   document.documentElement.setAttribute("data-scheme", "dark"), localStorage.setItem("scheme", "dark")
 }
 // Nếu biến lấy đưỢc từ trình duyệt là dark thì bật dark và ngược lại
 currentScheme === "dark" ? enableDarkMode() : 
 currentScheme === "light" ? (disableDarkMode(), uncheckBox = !0) :
 // Nếu chưa có biến currentScheme
 window.matchMedia && window.matchMedia("(prefers-color-scheme: dark)").matches ? enableDarkMode() : 
 
 
 // Có thể bỏ dấu , và thêm dấu ; để thay thế
 // Đoạn dưới này có ý nghĩa thứ tự như sau:
 // 1. Chạy hàm: disableDarkMode()
 // 2. Gán uncheckBox = !0 (giá trị là true)
 // 3. Đăng ký một sự kiện:DOMContentLoaded và xử lý:
 //  - Tìm checkbox có class c-scheme-switch_input
 //  - Đăng ký sự kiện change cho checkbox tìm được và xử lý sự kiện đó: t.checked là true), hàm enableDarkMode() được gọi. Nếu không, hàm disableDarkMode() được gọi. 
 //  - Gán giá trị ngược lại cho t.checked: Kiểm tra biến uncheckBox và gán giá trị cho t.checked tương ứng.  
 (disableDarkMode(), uncheckBox = !0), addEventListener("DOMContentLoaded", e => {
   const t = document.querySelector('input[type="checkbox"].c-scheme-switch_input');
   t.addEventListener("change", () => {
     t.checked ? enableDarkMode() : disableDarkMode()
   }), uncheckBox ? t.checked = !1 : t.checked = !0
 })
</script>
<!-- end Xử lý nút bật tắt chế độ tối -->

Add thêm scss của nút này vào file _default.scss luôn cho đơn giản, lưu ý đường dẫn tấm hình /dust-texture.png

// Thêm css cho nút thay đổi theme
[type=checkbox] {
 box-shadow: none;
}


.icon {
 display: inline-block;
 block-size: 1em;
 inline-size: 1em;
 fill: currentColor;
 line-height: 1;
 vertical-align: middle;
}

.c-scheme-switch {
 position: relative;

 &_slider {
 position: relative;
 display: flex;
 flex-wrap: nowrap;
 align-items: center;
 cursor: pointer;
 gap: 1ch;
 padding: 0;
 color: #1c1c19;
 color: var(--foreground-color);
 font-family: courier prime, monospace;
 font-family: var(--font-family-code);

 & .icon {
  transition: 250ms;
 }

 & .moon-icon {
  opacity: 0.2;
 }

 & .sun-icon {
  opacity: 1;
 }
 }

 &_slider-track {
 $offset: 3px;
 $diameter: 0.9em;
 position: relative;
 display: inline-flex;
 align-items: center;
 justify-content: space-around;
 box-sizing: content-box;
 block-size: calc(#{$diameter} + #{$offset} * 2);
 inline-size: calc(#{$diameter} * 2 + #{$offset} * 2);
 border: 2px solid #1c1c19;
 border: 2px solid var(--foreground-color);
 border-radius: 1e5px;
 border-radius: var(--radius-round);
 transition: 250ms;

 &::before {
  content: "";
  position: absolute;
  inset-block-start: 50%;
  inset-inline-start: $offset;
  z-index: 2;
  z-index: var(--layer-2);
  box-sizing: border-box;
  block-size: $diameter;
  inline-size: $diameter;
  border-radius: 1e5px;
  border-radius: var(--radius-round);
  background-color: #1c1c19;
  background-color: var(--foreground-color);
  transform: translate(0, -50%);
  will-change: transform;
  transition: inherit;
 }
 }

 @media (min-width: 768px) {
 &_slider-track {
  $diameter: 1em;
  -webkit-mask-image: url(/dust-texture.png);
  mask-image: url(/dust-texture.png);
  -webkit-mask-size: 960px 450px;
  mask-size: 960px 450px;
 }
 }

 &_input {
 position: absolute;
 inset: 0;
 background: 0 0;
 border: none;
 z-index: 1;
 z-index: var(--layer-1);
 cursor: pointer;

 &:focus {
  background: 0 0;
  border: none;
  box-shadow: none;
 }

 &:focus + .c-scheme-switch_slider .c-scheme-switch_slider-track {
  
  box-shadow: 0 0 0 2px var(--foreground-muted-color);
 }

 &:checked + .c-scheme-switch_slider .moon-icon {
  opacity: 1;
 }

 &:checked + .c-scheme-switch_slider .sun-icon {
  opacity: 0.2;
 }

 &:checked + .c-scheme-switch_slider .c-scheme-switch_slider-track::before {
  transform: translate(100%, -50%);
 }
 }
}


.visually-hidden {
 position: absolute;
 block-size: auto;
 inline-size: 1px;
 margin: 0;
 padding: 0;
 overflow: hidden;
 white-space: nowrap;
 border: 0;
 clip: rect(0, 0, 0, 0);
 &:focus {
 display: block;
 block-size: auto;
 inline-size: auto;
 clip: auto;
 z-index: 2147483647;
 z-index: var(--layer-important);
 }
}

$color_1: #1c1c19;
$color_2: var(--foreground-color);

input {
 padding: .75rem 1rem;
 padding: var(--size-3)var(--size-4);
 color: $color_1;
 color: $color_2;
 background: #fafaf9;
 background: var(--input-background);
 border: 2px solid #1c1c19;
 border: 2px solid var(--border-color);
 border-radius: .375rem;
 border-radius: var(--radius);
 font: inherit;
 -webkit-appearance: none;
 -moz-appearance: none;
 appearance: none;
}
button {
 padding: .75rem 1rem;
 padding: var(--size-3)var(--size-4);
 color: $color_1;
 color: $color_2;
 background: #fafaf9;
 background: var(--input-background);
 border: 2px solid #1c1c19;
 border: 2px solid var(--border-color);
 border-radius: .375rem;
 border-radius: var(--radius);
 font: inherit;
 -webkit-appearance: none;
 -moz-appearance: none;
 appearance: none;
}
textarea {
 padding: .75rem 1rem;
 padding: var(--size-3)var(--size-4);
 color: $color_1;
 color: $color_2;
 background: #fafaf9;
 background: var(--input-background);
 border: 2px solid #1c1c19;
 border: 2px solid var(--border-color);
 border-radius: .375rem;
 border-radius: var(--radius);
 font: inherit;
 -webkit-appearance: none;
 -moz-appearance: none;
 appearance: none;
}
select {
 padding: .75rem 1rem;
 padding: var(--size-3)var(--size-4);
 color: $color_1;
 color: $color_2;
 background: #fafaf9;
 background: var(--input-background);
 border: 2px solid #1c1c19;
 border: 2px solid var(--border-color);
 border-radius: .375rem;
 border-radius: var(--radius);
 font: inherit;
 -webkit-appearance: none;
 -moz-appearance: none;
 appearance: none;
}label {
 >input {
 
 margin-block-start: var(--size-1);
 }
 >textarea {
 
 margin-block-start: var(--size-1);
 }
 >select {
 
 margin-block-start: var(--size-1);
 }
}

Đến đây nút chuyển chế độ đã hiển thị đẹp, click vào đã xử lý được biến local và thay đổi thuộc tính cho html data-scheme=”light” thay đổi thành data-scheme=”dark”

Đã thử thêm vào :root { biến --background-color: #fff ;[data-scheme=dark] { biến --background-color: #000000 ; rồi sử dụng biến này kiểu ghi đè ở

//Thêm vào từ trang kia
:root {
 
  --background-color: #fff ;
 background-color: var(--background-color); // định nghĩa này áp dụng cho toàn bộ html
}  

// Thêm đoạn này để xử lý darkmode
[data-scheme=dark] {
 --background-color: #000000 ;
  // Thêm vào từ trang kia
  --foreground-muted-color: var(--color-gray-300);
}